تقویت کننده تلفن

 شرح تخصصی عملکرد مدار:

مدار تقويت کننده تلفن در اصل يک تقويت کننده ساده صوتی میباشد که با استفاده از ترانزيستور جريانهای صوتی را از شبکه تلفن دريافت نموده طی دو مرحله آنرا تقويت سپس از طريق بلندگو پخش مینمايد .خازنC امپدانس (نسبت ولتاژ به جریان)شبکه و مدار را تطبيق داده و همراهR4 از ايجاد بار برروی شبکه تلفن جلوگيری میکند .ترانزيستورQ جريانهای صوتی را که به بيس آن تزريق شده تقويت و جهت تقويت نهايی به بيسT تزريق مینمايد مقاومتR1 جريان کلکتورT و مقاومتR2 جريان بيسT و کلکتورQ را تأمين مینمايد(پايه های ترانزيستور را اميتر(Emitter)، بيس(Base)و کلکتور(Collector)می نامند که اميتر را با حرفE، بيس را با حرفBو کلکتور را با حرفCنمايش می دهند)

قیمت قدیمی: 8500 تومان
قیمت: 7500 تومان
تعداد:
Copyright www.webdesigner-profi.de