تستر ترانزیستور

 شرح تخصصی عملکرد مدار: 

ترانزيستور يك نيمه هادی سه لايه است كه بستگی به نوع ساخت آن می توان آنرا به دو نوع NPNوPNP طبقه بندی كرد.
ترانزيستور PNP يا مثبت در حقيقت مثل دو ديود عمل می كند كه فقط در باياس معكوس پايه بيس به كلكتور و اميتر اتصال دارد و در بقيه حالتها اتصالی برقرار نيست. اما در ترانزيستور نوع NPN يا منفی اين حالت كاملاً برعكس است يعنی فقط در باياس مستقيم پايه بيس به كلكتور و اميتر اتصال دارد و در بقيه حالتها اتصال برقرار نمی باشد.

 از اين خاصيت مهم ترانزيستور در طراحی اين مدار استفاده شده است. وقتی كه ترانزيستور مورد آزمايش سالم و از نوع PNP است سيگنال ورودی مدار بوسيله LED سبز رنگ به صورت نيم موج يكسو شده ، توسط ديودهای ركتيفاير تضعيف ولتاژ می شود و به پايه كلكتور به بيس آن اتصال دارد ، پس جريان ورودی به بيس از طريق مقاومتهای R4 و r3 به سر ديگر ترانس بر می گردد.
 
در ضمن اين اتصال از پايه E به B نيز برقرار است و نهايتاً اگر ترانزيستور مورد آزمايش سالم و NPN باشد تمام مراحل فوق بصورت عكس انجام می گيرد و در اين حالت فقط LED قرمز رنگ روشن است. برای آزمايش ديود می توان طرز كار مدار را طبق مطالب فوق حدس زد.

قیمت قدیمی: 7500 تومان
قیمت: 6500 تومان
تعداد:
Copyright www.webdesigner-profi.de